Real Property Tax (Amiliar) Payments for 2019

Real Property Tax (Amiliar) Payments for 2019

  • News

Kailian, mabalinen ti agbayad ti Real Property Tax (Amiliar) para 2019.

Isapsapatayo ti agbayad tapno magundawayantayo ti 20% a diskuento. Agingga daytoy inton Disiembre 28, 2018.

Para kadagiti agbayad manipud Enero 2 agingga iti Marso 29, 2019—maipaay met ti 10% a diskuento.

Sakbay a mapan agbayad idiay Treasury Office, mapan nga umuna idiay Assessor’s Office para iti validation.

HIDE MENU